دوره ها

 • 51 درس‌

  دوره Listening

  https://homepte.com/wp-content/uploads/2021/12/VE-Project-2.mp4 با دوره اسپیکینگ و مقدمه اسپیکینگ شروع کنید.
 • 31 درس‌

  دوره Reading

  https://homepte.com/wp-content/uploads/2021/12/VE-Project-2.mp4 با دوره اسپیکینگ و مقدمه اسپیکینگ شروع کنید.
 • 42 درس‌

  دوره Speaking

  https://homepte.com/wp-content/uploads/2021/12/VE-Project-2.mp4 با دوره اسپیکینگ و مقدمه اسپیکینگ شروع کنید.
 • 22 درس‌

  دوره Writing

  https://homepte.com/wp-content/uploads/2021/12/VE-Project-2.mp4 با دوره اسپیکینگ و مقدمه اسپیکینگ شروع کنید.
 • 30 درس‌

  دوره من و استرالیا

 • 32 درس‌

  دوره ناتی

  شامل آموزش کامل آزمون ناتی