محتوای دوره

مقدمه
درس اول Reading fill in the blanks
درس دوم Reading and writing fill in the blanks
درس سوم Reorder paragraphs
درس چهارم و پنجم Reading multiple choice, choose single and multiple answer
بخش پایانی
برنامه درسی
جزوه
جدیدترین سوالات پیش بینی هفتگی و ماهانه
ثبت نام نشده
این دوره فعلا بسته است

دوره شامل

  • 31 درس‌