محتوای دوره

مقدمه
درس اول Summarize spoken text
درس دوم و سوم Listening multiple choice, choose multiple and single answer
درس چهارم Listening fill in the blanks
درس پنجم Highlight correct summary
درس ششم Select missing words
درس هفتم Highlight incorrect words
درس هشتم Write from dictation
بخش پایانی
برنامه درسی
جزوه
جدیدترین سوالات پیش بینی هفتگی و ماهانه
ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 52 درس‌