PTE را چه جاهایی قبول دارند ؟

آزمون PTE Academic در هزاران دانشگاه (در سراسر جهان) معتبر است، همچنین دولت استرالیا PTE Academic را برای ویزا خود معتبر می داند، برای دانستن لیست تمای جاهایی که PTE را قبول دارند از فایل زیر دیدن کنید.