جزوات پیش بینی هفتگی و ماهانه

این جزوات در هر هفته و هر ماه آپدید می شوند و احتمال آمدن این سوالات در آن هفته و آن ماه زیاد است.