زمان باقیمانده

ردیف نام دوره زمان مصرف شده زمان اکسترا زمان کل دوره زمان باقی مانده روز باقی مانده وضعیت