درباره Test

امتحان PTE هر چهار مهارت SPEAKING, WRITING, READING, LISTENING را ارزیابی می کند. زمان آزمون حدود 2 ساعت است. در این امتحان شما با شخصی در ارتباط نخواهید بود و توسط هوش مصنوعی (کامپیوتر) مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت. به دلایل زیادی از جمله جواب سریع ، انعطاف پذیری امتحان، کامپیوتر محور بودن ، این امتحان مورد توجه و استقبال دانشجویان و مهاجران بسیاری قرار گرفته است.

01

SPEAKING

Speaking

بین ( ۳۰ تا ۴۰ ) دقیقه

در این قسمت شما با چند جمله خودتان را معرفی می کنید.

این بخش نمره ای ندارد.

در این قسمت شما متنی را می بینید (حدودا ۶۰ کلمه ای) که باید آن متن را برای کامپیوتر بلند بخوانید.

بین ۶ تا ۷ عدد سوال.

در این قسمت شما جمله ای می شنوید و باید آن را بلند برای کامپیوتر تکرار کنید.

بین ۱۰ تا ۱۲ سوال .

در این قسمت شما تصویری می بینید که باید آن تصویر را برای کامپیوتر شرح دهید.

بین ۶ تا ۷ سوال در این قسمت.

در این قسمت برای شما متنی خوانده می شود و بعد از گوش دادن، باید خلاصه آن را شرح دهید.

بین ۳ تا ۴ سوال در این قسمت.

در این قسمت سوالی پرسیده می شود، بعد از گوش دادن به سوال شما جواب تک کلمه ای یا ۲ – ۳ کلمه ای خواهید داد.

بین ۱۰ تا ۱۲ سوال در این قسمت.

Writnig

بین (40 تا 60) دقیقه

در این قسمت شما متنی را می بینید و باید خلاصه آن متن را برای کامپیوتر تایپ کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال در این بخش.

بین ۵ تا ۷۵ کلمه می تونید بنویسید.

برای هر سوال متن، ۱۰ دقیقه وقت دارید.

در این قسمت شما با توجه به موضوعی که به شما داده شده Essay می نویسید.

۱ تا ۲ سوال.

بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه باید بنویسید.

هر موضوع ۲۰ دقیقه وقت دارد.

02

WRITING

03

READING

reading

بین ( 32 تا 38 ) دقیقه

در این قسمت شما چند جمله می بینید که باید آن ها را به ترتیب درست پشت سر هم قرار دهید.

۲ تا ۳ سوال .

بعد از خواندن سوال، از بین گزینه ها پاسخ را انتخاب می کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

در این قسمت شما یک متن آکادمیک می بینید که جاهایی خالی دارد، و شما باید جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید،‌ کلمه های مختلفی برای شما وجود ‌دارد تا ازبین آنها انتخاب کنید.

بین ۴ تا ۵ سوال.

در این قسمت شما متن آکادمیکی را می بینید که چند جای خالی دارد و شما با کلیک روی جای خالی ها از بین ۴ کلمه، کلمه درست برای جای خالی انتخاب میکنید.

بین ۵ تا ۶ سوال.

سوال را می خوانید و بین گزینه ها انتخاب می کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال .

Listening

بین (36 تا 45) دقیقه

شما متنی را می شنوید و بعد باید خلاصه چیزی که شنیدید را برای کامپیوتر تایپ کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

باید بین ۵۰ تا ۷۰ کلمه بنویسید.

شما متنی را می شنوید و بعد از اتمام متن باید از بین گزینه ها، گزینه ای که گوینده راجع به آن صحبت کرده است را انتخاب نمایید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

شما متنی را می بینید که جاهای خالی دارد، همزمان گوینده شروع به خواندن همان متن می کند و شما باید جاهای خالی را با کلماتی که می شنوید پر کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

شما متن هایی را می شنوید و بعد از اتمام متن ها شما باید از بین گزینه ها، گزینه ای که خلاصه متن می باشد را انتخاب نمایید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

شما متنی را می شنوید، در آخر متن سوالی مطرح می شود که شما باید از بین گزینه ها جواب صحیح را انتخاب نمایید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

شما متنی را می شنوید که در آخر متن یک یا چند کلمه حذف شده است.  بعد از مکث گوینده، شما باید از بین کلمه ها پاسخ صحیح و مناسب را انتخاب نمایید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

شما متنی را می بینید و گوینده شروع به خوندن آن متن می کند. گوینده از بین کلمه های متن، بعضی از کلمه ها را اشتباه بیان می کند و شما باید آن کلمه ها را علامت بزنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

گوینده برای شما جمله ای می خواند و شما باید جمله ای که شنیده اید را برای کامپیوتر بنویسید.

بین ۳ تا ۴ سوال.

04

Listening