درباره Test

امتحان PTE در چهار قسمت SPEAKING, WRITING, READING, LISTENING مهارت شما را میسنجد. زمان آزمون حدود ۳ ساعت هست. در این امتحان شما با شخصی در ارتباط نیستید و شما توسط هوش مصنوعی کامپیوتر سنجیده میشوید، به دلایل زیادی از جمله جواب سریع ، انعطاف پذیری امتحان، کامپیوتر محور بودن ،  این امتحان مورد توجه و استقبال دانشجویان و مهاجران قرار گرفته.

Speaking

 بین ( ۳۰ تا ۴۰ ) دقیقه

در این قسمت شما با چند جمله خودتان را معرفی میکنید.

این بخش نمره ای ندارد.

در این قسمت شما متنی را میبینید حدودا ۶۰ کلمه ای که باید آن متن را برای کامپیوتر بلند بخوانید.

بین ۶ تا ۷ عدد سوال.

در این قسمت شما جمله ای میشنوید و باید آن را بلند برای کامپیوتر تکرار کنید.

بین ۱۰ تا ۱۲ سوال .

در این قسمت شما تصویری میبینید که باید آن تصویر را برای کامپیوتر شرح دهید.

بین ۶ تا ۷ سوال در این قسمت.

در این قسمت برای شما متنی خونده میشه و بعد از گوش دادن باید خلاصه آن را شرح دهید.

بین ۳ تا ۴ سوال در این قسمت.

در این قسمت سوالی پرسیده میشه، بعد از گوش دادن به سوال شما جواب تک کلمه ای یا ۲ ۳ کلمه ای میدید.

بین ۱۰ تا ۱۲ سوال در این قسمت.

در این قسمت شما متنی را میبینید و باید خلاصه آن متن را برای کامپیوتر تایپ کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال در این بخش.

بین ۵ تا ۷۵ کلمه میتونید بنویسید.

برای هر سوال متن ۱۰ دقیقه وقت دارید.

در این قسمت شما با توجه به موضوعی که بهتون داده میشه Essay مینویسید.

۱ تا ۲ سوال.

بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه باید بنویسید.

هر موضوع ۲۰ دقیقه وقت دارد.

Writing

بین ( ۴۰ تا ۶۰ ) دقیقه

Reading

بین ( ۳۲ تا ۳۸ ) دقیقه

در این قسمت شما حدود چند جمله میبینید که باید آن ها را به ترتیب درست پشت سر هم قرار دهید.

۲ تا ۳ سوال .

بعد از خواندن سوال در بین گزینه ها انتخاب میکنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

در این قسمت شما متن آکادمیک میبینید که جاهایی خالی دارد، و شما باید جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید،‌ کلمات مختلفی برای شما وجود ‌داره تا ازبین آنها انتخاب کنید.

بین ۴ تا ۵ سوال.

در این قسمت شما متن آکادمیکی را میبینید که چند جای خالی دارد و شما با کلیک روی جای خالی ها از بین ۴ کلمه، کلمه درست برای جای خالی انتخاب میکنید.

بین ۵ تا ۶ سوال.

سوال را میخوانید و بین گزینه ها انتخاب میکنید.

بین ۲ تا ۳ سوال .

شما متنی را میشنوید و بعد باید خلاصه چیزی که شنیدید را برای کامپیوتر تایپ کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

باید بین ۵۰ تا ۷۰ کلمه بنویسید.

شما متنی میشنوید و بعد از متن باید از بین گزینه ها گزینه ای که گوینده راجع به اون صحبت کرد را انتخاب کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

شما متنی را میبینید که جاهای خالی دارد، همزمان گوینده شروع به خواندن همان متن میکنه و شما باید جاهای خالی را با کلماتی که میشنوید تایپ کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

شما متن هایی میشنوید، بعد از تموم شدن متن ها شما باید از بین گزینه ها گزینه ای که خلاصه متن بود را انتخاب کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

شما متنی را میشنوید، در آخر متن سوالی میپرسه که شما باید از بین گزینه ها جواب را انتخاب کنید

بین ۲ تا ۳ سوال.

شما متنی را میشنوید که در آخر اون ۱ یا چند کلمه حذف شده و بعد از مکث شما باید از بین کلمه ها کلمه ای که بعد از مکث گوینده میخواست بگه و برای اون قسمت متن مناسب بود را انتخاب کنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

شما متنی را میبینید و گوینده شروع به خوندن آن متن میکنه، از بین کلمه های متن بعضی کلمات را اشتباه بیان میکنه و شما باید آن کلمه ها را علامت بزنید.

بین ۲ تا ۳ سوال.

گوینده برای شما جمله ای میخونه و شما باید جمله ای که شنیدید را برای کامپیوتر بنویسید.

بین ۳ تا ۴ سوال.

Listening

بین ( ۳۶ تا ۴۵ ) دقیقه