Homepte

افزایش اعتبار

دوره های هوم پی تی ای شامل اعتبار ساعتی و اعتبار روزانه می باشد. شما میتوانید برای افزایش اعتبار ساعتی یا روزانه هر دوره، بسته های افزایش اعتبار ساعتی، روزانه و یا ترکیبی رو خریداری کنید. دقت داشته باشید پس از پرداخت ، افزایش اعتبار بصورت آنی و سیستمی به حساب شما اضافه می شود و امکان لغو و استرداد وجه وجود ندارد.